Pravidla

/Pravidla
Pravidla 4works 2018-06-19T09:32:34+00:00
 1. Pronájem stožárů veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy za účelem prezentace politických stran v rámci volební kampaně roku 2018
  1. Usnesení Rady hl. města Prahy

   Rada hlavního města Prahy schválila svým usnesením číslo 1601 ze dne 27. 6. 2017 pronájem veřejných prostranství a sloupů (dále také „stožárů“) veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy ve vlastnictví hl. m. Prahy v rámci volebních kampaní politických stran pro volbu do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017, prezentaci kandidátů pro volební kampaň v rámci prezidentské volby a prezentaci politických stran v rámci volební kampaně do zastupitelstev obcí v roce 2018.

   Prezentace je umožněna politickým stranám či kandidátům, kteří v zákonné lhůtě podali přihlášku k registraci v rámci příslušného volebního období. Veřejná prostranství a sloupy veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy jsou pronajímány za sazbu stanovenou usnesením Rady hl. m. Prahy a dle Technických podmínek k politické reklamě.

 2. Termíny a podmínky
  1. Termíny
   Předvolební prezentace je umožněná politickým stranám a politickým hnutím, které jsou registrovány k volbám. Termín voleb je vyhlášen na 5. – 6. 10. 2018. Pronájem stožárů veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy za účelem prezentace politických stran v rámci volební kampaně roku 2018 bude administrativně a technicky zajištěna společností Technologie hlavního města Prahy, a.s. (dále také „THMP“), která je 100 % vlastněna hl. městem Praha (dále také „HMP“) a zajišťuje pro metropoli správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení.Pro příjem požadavků bude k dispozici webová aplikace www.prahasvitinavolby.cz, kde se musí žadatelé nejprve registrovat. Proces registrace bude spuštěný od 8. 6. 2018 (12:00). Registrovat se mohou politické strany nebo politická hnutí, jež doloží souhlas krajského výboru (Prahy) politické strany nebo hnutí, že oblastní organizace může samostatně zadávat požadavky na pronájmy stožárů VO. Žadatelem mohou být i nezávislí kandidáti.
   Podání požadavků na pronájmy stožárů VO pro účel politické reklamy bude probíhat v termínu 15. 6. – 11. 7. 2018 (do 12:00) (dále také „Období přijímání požadavků“). Pro oprávněnost požadavku je nezbytné do 31. 7. 2018 (do 12:00) doložit potvrzení o registraci k volbám do zastupitelstev obcí v roce 2018. Požadavky na pronájmy podané po stanoveném termínu jsou možné, nemusí však být z kapacitních důvodů přijaty (pokud budou již stožáry v požadované lokalitě obsazeny), budou však vyhodnoceny až po zasmluvnění žadatelů z Období přijímání požadavků, tj. po vyhodnocení požadavků. Pro oprávněnost požadavku je nezbytné do 31. 7. 2018 (do 12:00) doložit potvrzení o registraci k volbám do zastupitelstev obcí v roce 2018 a to prostřednictvím emailu: prahasvitinavolby@thmp.cz. Požadavky na pronájmy podané po stanoveném termínu jsou možné, nemusí však být z kapacitních důvodů přijaty (pokud budou již stožáry v požadované lokalitě obsazeny), budou však vyhodnoceny až po zasmluvnění žadatelů z Období přijímání požadavků, tj. po vyhodnocení požadavků.Samotná předvolební prezentace politických stran na stožárech VO prostřednictvím sololitových desek (tzv. „berousků“) obvykle dle předchozí praxe nepřekračuje 30 dnů před termínem konání voleb. Doby pronájmů delší než 30 dnů musí být vyvěšeny 15 dnů na úřední desce HMP.
   Prezentace politických stran na stožárech VO bude realizována na základě uzavřené nájemní smlouvy (smlouva mezi HMP a politickou stranou/hnutím/nezávislým kandidátem) a smlouvy o dílo (případně jiného obdobného typu smlouvy, která bude uzavřena mezi THMP a nájemcem). Smlouvy by měly být uzavřeny nejpozději do 25. 7. 2018 (u později zadaných požadavků dle dohody i později), případně nejméně 40 dnů před požadovaným termínem instalace politické reklamy na stožárech VO ze strany nájemců. Pro oprávněnost nároku na politickou propagaci a smluvního plnění je nezbytné doložit do 31. 7. 2018 na emailovou adresu: prahasvitinavolby@thmp.cz potvrzení o registraci politické strany, hnutí nebo nezávislého kandidáta u Ministerstva vnitra.

   Samotná instalace na stožáry se dle kapacitních možností bude realizovat mezi 1. – 25. dnem před požadovaným termínem instalace (resp. začátkem požadované doby nájmu) politické reklamy na stožárech VO ze strany nájemců.

   Plakáty ve formátu A1 (841 x 594 mm) a kvalitě papíru 100 – 130 g musí být dodány nájemci minimálně 25 dnů před požadovaným termínem instalace prezentace politických stran na stožárech VO. Každý plakát musí disponovat na zadní straně popisem, jež umožní identifikovat na jakou adresu a městkou část a případně i na jaké číslo stožáru VO má být plakát instalován v souladu s nájemní smlouvou. Místo dodání a způsob předání bude sdělen předem nájemci.

   V případě, že některá politická strana nebo hnutí, které se neúčastnily přijímání požadavků v řádném termínu, budou mít zájem o pronájem stožárů veřejného osvětlení za účelem prezentace politických stran v rámci předvolební kampaně roku 2018 i po stanoveném termínu „ukončení přijímání požadavků“ prostřednictvím webové aplikace, tj. i po 11. 7. 2018, 12:00, mohou s konkrétními požadavky oslovit THMP i po tomto termínu (kontaktní údaje budou k dispozici na webu www.prahasvitinavolby.cz), přičemž poslední požadavky mohou být přijaty dne 15. 8. 2018.

   Tyto politické strany a politická hnutí budou moci již žádat o pronájem pouze těch stožárů veřejného osvětlení, které po “Vyhodnocení požadavků a po finálním rozdělení“ budou evidovány jako disponibilní a vhodné k předvolební politické prezentaci prostřednictvím politických „berousků“.

  2. Cenové podmínky
   1. Cena pronájmu
    Cena pronájmu jednoho stožáru (2x sololitová deska) veřejného osvětlení je stanovena ve výši 1 Kč za 1 den.
   2. Cena instalace a demontáže
    Cena 280 Kč bez DPH za 1 stožár VO (1. nalepení plakátu, montáž, demontáž, likvidace po demontáži, vč. zajištění instalačních prvků (2x sololitová deska, pásky, lepidlo). Plakáty ve formátu A1 (gramáž 100 – 130 g) dodá nájemce.Cena 220 Kč bez DPH za 1 sloup VO (za montáž, demontáž, likvidaci po demontáži, nájemce dodá plakáty polepené desky na místo a dle specifikace pronajímatele (s vyvrtanými otvory pro uchycení).V ceně instalace a demontáže je zahrnuta min. 1 vizuální kontrola instalovaných „politických berousků“ (u nichž dosahuje sjednaná doba pronájmu více než 20 dnů), která bude zaměřena na zjištění, zda jsou některé instalované sololitové desky vážně poškozené nebo zda jsou některé nalepené plakáty vizuálně poškozené na ploše více jak cca 30 % formátu plakátu (kontrola se nebude zaměřovat na posouzení, zda polepy odpovídají plakátu dodanému a požadovanému nájemcem). V případě, že budou tato zjištění identifikována, bude o těchto zjištěných skutečnostech nájemce informován.
   3. Ostatní
    V případě došlých požadavků převyšujících počty stožárů budou v daných případech (počty stožárů v jednotlivých ulicích) mezi jednotlivé žadatele rozděleny poměrově. Přednost na umístění bude mít nájemce, který požaduje delší dobu nájmu (maximální počet dnů pro tyto účely je stanovený na 30 dnů).V případě, že se nepodaří uspokojit požadavky dvou a více žadatelů, pak THMP navrhne vhodný návrh rozdělení stožárů VO v daných ulicích mezi jednotlivé žadatele. Pokud s tímto rozdělením nebudou žadatelé souhlasit, lze využít rozlosování za účasti notáře.Žadatelé budou povinni reagovat na písemné výzvy (zasílané emailem) ze strany THMP nejdéle do 24 hod v pracovních dnech, aby byla zajištěna maximální pružnost vyřizování požadavků.Za případná poškození sololitových desek nebo plakátů po instalaci nenese správce odpovědnost. V případě potřeby provádí nájemce nahrazení poškozených plakátů na vlastní náklady.
   4. Instalace
    Instalaci a odstranění sololitových desek na stožáry VO zajišťuje výhradně Technologie hlavního města Prahy a.s. (THMP).Sololitové desky mohou být instalovány pouze na stožáry VO na straně chodníku, nikoliv na stožáry VO, jež jsou např. mezi jízdními pruhy uprostřed vozovky.O konečném umístění na konkrétní stožár může na místě rozhodnout instalační četa, a to především s ohledem na technická nebo bezpečnostní hlediska. Pokud z těchto důvodů nebude možné původně požadovaný stožár VO využít, může THMP nainstalovat politické „berousky“ na nejbližší jiný volný stožár VO.
 3. Technické podmínky pro umístění
  Instalované propagační zařízení tzv. berousek je preferován z materiálu sololit v tloušťce 3 mm o rozměrech 61 cm (šířky) a 86 cm (výšky). Alternativně mohou být ze strany nájemců dodána obdobná propagační zařízení vyrobená z plastu (typu Forex 3mm apod.), která však budou mít obdobné parametry jako sololitové desky (rozměry, díry na uchycení, gramáž), jakékoliv jiné nevyhovující nosiče mohou být ze strany THMP odmítnuty.Na instalovaném zařízení nesmí být použity reflexní, popř. svítivé barvy.Zařízení nesmí být zaměnitelné s dopravními značkami nebo dopravním zařízením a smí být umístěno pouze na sololitovém podkladu.Instalované zařízení na stožáry veřejného osvětlení nesmí překročit rozměr 0,6 m2, přičemž šířka zařízení nesmí překročit 61 cm.Zařízení musí být bezpečně uchyceno těsně nad paticí stožáru tak, aby nepoškozovalo nosné prvky stožáru. Na stožárech bez patice, musí být zařízení umístěno spodní hranou cca 110 cm nad úrovní terénu.Zařízení nesmí být instalováno na stožár, na kterém už je zařízení stejného nebo obdobného typu.Zařízení nesmí být umístěno na stožáry veřejného osvětlení:

  1.  v křižovatce
  2. na společném sloupu s dopravními značkami a jiným dopravním zařízením,
  3. v kruhových objezdech,
  4. v městských parcích a lesoparcích,
  5. tak, aby zakrývalo dopravní značky a aby netvořilo jejich pozadí
  6. stožáry s historizujícími svítidly
  1. Umístění a rozměry
  2. Uchycení
 4. Podání požadavku
  Požadavek na umístění je oprávněna podat zaregistrovaná politická strana nebo hnutí zaregistrované k příslušnému volebnímu období. Požadavek také může podat subjekt zplnomocněný (ověřená plná moc) registrovanou politickou stranou.

  1. Kontaktní adresa pro podání požadavku:
   Webová aplikace: www.prahasvitinavolby.cz
   Email pro dotazy: prahasvitinavolby@thmp.cz
  2. Formát požadavku:
   Pro podání požadavku bude k dispozici webová aplikace www.prahasvitinavolby.cz, která bude prostřednictvím webového formuláře sbírat požadavky, informace budou zadávány v rozsahu dle vzoru formuláře (viz Příloha č. 1 – Formulář).Základním parametrem jsou požadavky na dobu nájmu (obvykle 30 dnů) a počty požadovaných stožárů v dané ulici na území hl. m. Prahy. Číslo stožáru je pouze referenční údaj. Pro upřesnění lokace lze ideálně použít orientační číslo domu, před kterým je daný stožár umístněný.
Pravidla ke stažení (.pdf)