FAQ

/FAQ
FAQ 4works 2019-03-18T12:59:43+00:00

Pro příjem požadavků je k dispozici webová aplikace www.prahasvitinavolby.cz, kde se musí žadatelé nejprve registrovat, proces registrace je spuštěn od 27. 3. 2019 (9:00).

Podání požadavků na výpůjčky stožárů VO pro účel politické reklamy bude probíhat v termínu 27. 3. – 11. 7. 2018 (do 12:00 h) (dále také „Období přijímání požadavků“). Požadavky podané po tomto stanoveném termínu jsou možné, nemusí být z kapacitních důvodů přijaty (pokud budou již stožáry v požadované lokalitě obsazeny), budou však vyhodnoceny až po zasmluvnění žadatelů z Období přijímání požadavků, tj. po vyhodnocení požadavků.

Počet SVO, které je možné si rezervovat, není omezen. V případě došlých požadavků převyšujících počty stožárů budou v daných případech (počty stožárů v jednotlivých ulicích) mezi jednotlivé žadatele rozděleny poměrově. Přednost na umístění bude mít nájemce, který požaduje delší dobu nájmu (maximální počet dnů pro tyto účely je stanovený na 30 dnů).

V případě, že se nepodaří uspokojit požadavky dvou a více žadatelů, pak Technologie hlavního města Prahy a.s. (dále jen „THMP“) navrhne vhodnou možnost rozdělení stožárů VO v daných ulicích mezi jednotlivé žadatele. Pokud s tímto rozdělením nebudou žadatelé souhlasit, lze využít rozlosování za účasti notáře.

Číslo stožáru je pouze referenční údaj. Pro upřesnění lokace lze ideálně použít orientační číslo domu, před kterým je daný stožár umístněný. Rozsah pro umístění je možné vymezit křižovatkami.
Plakáty ve formátu A1 (841 x 594 mm) a kvalitě papíru 100 – 130 g musí být dodány nájemci minimálně 25 dnů před požadovaným termínem instalace prezentace politických stran na stožárech VO. Každý plakát musí disponovat na zadní straně popisem, jež umožní identifikovat na jakou adresu a městkou část a případně i na jaké číslo stožáru VO má být plakát instalován v souladu s nájemní smlouvou. Místo dodání a způsob předání bude sdělen předem nájemci.
Samotná předvolební prezentace politických stran na stožárech VO prostřednictvím sololitových desek (tzv. „berousků“) obvykle dle předchozí praxe nepřekračuje 30 dnů před termínem konání voleb. Doby pronájmů delší než 30 dnů musí být vyvěšeny 15 dnů na úřední desce HMP.

Samotná instalace na stožáry se dle kapacitních možností bude realizovat mezi 1. – 25. dnem před požadovaným termínem instalace (resp. začátkem požadované doby nájmu) politické reklamy na stožárech VO ze strany nájemců.

Není to možné. Instalaci a odstranění sololitových desek na stožáry VO zajišťuje výhradně THMP.

V ceně instalace a demontáže je zahrnuta min. 1 vizuální kontrola instalovaných desek (u nichž dosahuje sjednaná doba pronájmu více než 20 dnů), která bude zaměřena na zjištění, zda jsou některé instalované sololitové desky vážně poškozené nebo zda jsou některé nalepené plakáty vizuálně poškozené na ploše více jak cca 30 % formátu plakátu (kontrola se nebude zaměřovat na posouzení, zda polepy odpovídají plakátu dodanému a požadovanému nájemcem). V případě, že budou tato zjištění identifikována, bude o těchto zjištěných skutečnostech nájemce informován. Za případná poškození sololitových desek nebo plakátů po instalaci nenese správce odpovědnost. V případě potřeby provádí nájemce nahrazení poškozených plakátů na vlastní náklady. O tyto služby může písemně požádat pronajímatele, který zašle cenovou nabídku. Výměny poškozených sololitových desek může provádět výhradně pronajímatel, tj. THMP.

Ano, může, nicméně je potřeba dodat doklad o pověření příslušnou politickou stranou nebo hnutím. Tento doklad je přikládán při registraci na webové aplikaci www.prahasvitinavolby.cz

Registrovat se mohou politické strany nebo politická hnutí, jež doloží potvrzení o registraci k letošním volbám do zastupitelstev obcí v roce 2018 a jež doloží souhlas krajského výboru (Prahy) politické strany nebo hnutí, že oblastní organizace může samostatně zadávat požadavky na výpůjčky stožárů VO.