Podmínky ochrany osobních údajů

/Podmínky ochrany osobních údajů
Podmínky ochrany osobních údajů 4works 2018-06-06T09:15:28+00:00

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

IČO: 25672541

se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(OBCHODNÍ PARTNEŘI, NOVINÁŘI, KONTAKTNÍ OSOBY, OHLAŠOVATELÉ VÝPADKŮ SLUŽEB)

ÚVODNÍ INFORMACE

Vážení obchodní partneři a žadatelé o vydání závazného stanoviska,

tyto zásady mají za cíl informovat Vás, jakým způsobem Technologie hlavního města Prahy, a.s. (dále jen „ THMP“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává Vaše osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“).

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které THMP v rámci každodenní podnikatelské činnosti zpracovává, jsou:

 • identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, pozice) a kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa a tel. spojení) obchodních partnerů (fyzických
  osob), příp. zástupců, zaměstnanců, spolupracovníků nebo členů statutárních orgánů obchodních partnerů (právnických osob);
 • identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, pozice) a kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa a tel. spojení) novinářů a PR kontaktů;
 • identifikační údaje žadatelů a investorů za účelem vydání závazného stanoviska, které slouží jako podklad ke stavebnímu či územnímu řízení v
  rámci plánované stavební činnosti na území Hlavního města Prahy;
 • identifikační údaje (zejména jméno a příjmení) a kontaktní údaje (zejména tel. spojení) osob nahlašujících výpadky služeb poskytovaných THMP nebo poničená zařízení veřejného osvětlení.

(dále jen společně „subjekty údajů“).

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s., IČO: 25672541,se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 5402, která určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají.

Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů je Vedoucí oddělení interního auditu a kontroly THMP, kterého může subjekt údajů v případě jakýchkoli dotazů, stížností kontaktovat na tel. čísle +420 778 889 801, e-mailu: audit@thmp.cz, příp. osobně na adrese Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7.

Jaké osobní údaje a za jakým účelem THMP zpracovává?

V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za
jakým účelem jsou osobní údaje subjektů údajů THMP zpracovávány.

Osobní údaje (Kategorie a příklady)

Účel zpracování

Právní základ zpracování

Základní identifikační a kontaktní údaje obchodního partnera:

 • jméno a příjmení,
 • pozice, společnost,
 • e-mail, telefonní číslo,
 • adresa,
 • fotografie.
 • Sjednání, uzavření a plnění smlouvy,
 • Uvedení obchodního partnera v tiskových sděleních THMP.
 • Uzavření a plnění smlouvy,
 • Oprávněný zájem společnosti THMP na zajištění komunikace s obchodními partnery,
 • Souhlas obchodního partnera.
Údaje nezbytné pro zasílání obchodních sdělení, tiskových zpráv:

 • jméno a příjmení,
 • pozice, společnost,
 • e-mail, telefonní číslo.
 • Zasílání informací o nových službách či rozšíření služeb a jiných obchodních sdělení,
 • zlepšování kvality služeb,
 • informování o výpadcích služeb.
 • Souhlas udělený novinářem či obchodním partnerem,
 • Oprávněný zájem společnosti THMP na informování o službách (zejm. výpadcích a odstávkách).
Záznam z telefonického hovoru včetně souvisejících identifikačních a kontaktních údajů ohlašovatele výpadku služeb či poškození zařízení veřejného osvětlení:

 • jméno a příjmení,
 • telefonní číslo.
 • Evidence hlášení výpadků služeb poskytovaných THMP.
 • Oprávněný zájem společnosti THMP na evidenci výpadků služeb a učinění nápravy.
Základní identifikační a kontaktní údaje žadatele a stavebníka:

 • jméno a příjmení,
 • společnost,
 • e-mail, telefonní číslo.
 • Vydání závazného stanoviska, které slouží jako podklad ke stavebnímu či územnímu řízení v rámci plánované stavební činnosti na území Hlavního města Prahy.
 • Souhlas žadatele.

Z jakých zdrojů získává THMP osobní údaje?

THMP získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od subjektů údajů, příp. z veřejně dostupných zdrojů (např. OR nebo ARES).

Sdílí THMP osobní údaje s dalšími osobami?

Poskytovatelé služeb

THMP využívá externí poskytovatele služeb, kteří zajišťují zejména účetnictví, výkaznictví, správu pohledávek, marketing a propagaci. Pro účely plnění jejich povinností jim musí být THMP předány určité osobní údaje subjektů údajů.

Veškeré třetí osoby, které k těmto účelům THMP využívá, prověřuje, aby zajistila, že poskytují dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu osobních údajů subjektů údajů. S těmito osobami má THMP uzavřené písemné smlouvy, v nichž se poskytovatelé služeb zaváží k ochraně osobních údajů a dodržení standardů THMP pro zabezpečení osobních údajů.

Sdělování osobních údajů třetím osobám

Za určitých okolností THMP sdílí nebo je THMP povinna sdílet osobní údaje subjektů údajů se třetími osobami, a to za výše uvedenými účely a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Mezi takovéto třetí osoby patří zejména:

 • správní a obdobné orgány (finanční úřady),
 • finanční instituce (banky, pojišťovny),
 • policie, státní zastupitelství,
 • externí poradci.

Předává THMP osobní údaje do zemí mimo EHP?

Osobní údaje subjektů údajů nejsou předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

Jak jsou osobní údaje zabezpečené?

THMP za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů subjektů údajů využívá moderní IT bezpečnostní systémy. THMP udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů. Přístup k osobním údajům subjektů údajů je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Jak dlouho THMP osobní údaje uchovává?

THMP uchovává osobní údaje subjektů údajů pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů THMP nebo po dobu, po kterou byl udělen souhlas ke zpracování.

Pokud THMP údaje zpracovává na základě Vašeho souhlasu, bude tak činit po dobu 10ti let od udělení souhlasu nebo do jeho odvolání.


Jaká jsou práva subjektů údajů týkající se zpracování osobních údajů?

Právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to především obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) stanoví zejména následující práva subjektů údajů:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak jsou používány jejich osobní údaje a jaká jsou jejich práva;
 • právo kdykoliv bezplatně odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to poštou, e-mailem nebo i osobně na naší adrese uvedené níže;
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany společnostiTHMP, příp. zpracovatelů;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo na vymazání osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) byl odvolán souhlas k jejich zpracování; (iii) bylo subjektem údajů oprávněně namítáno jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud (i) subjekt údajů napadnul správnost osobních údajů po dobu, dokud THMP neověří jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je THMP už nepotřebuje, ale osobní údaje potřebuje subjekt údajů pro účely uplatnění svých právních nároků nebo (iv) subjekt údajů namítá proti jejich zpracování po dobu, dokud THMP neověří, zda oprávněné zájmy společnosti THMP převažují nad zájmy subjektu údajů;
 • právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů v případě, že jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů společnosti THMP;
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci při splnění zákonných podmínek;
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz, pokud se subjekt údajů domnívá, že THMP porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů na ochranu osobních údajů.

Dotazy a kontakty

Pokud Vás zajímají podrobné informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva na přístup a opravu nepřesných údajů, nebo jiný dotaz nebo stížnost k jejich zpracování, kontaktujte společnost THMP, prosím, poštou, osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

oddělení interního auditu a kontroly

Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

e-mail: audit@thmp.cz tel.: +420 778 889 801

Změny těchto zásad

Je možné, že se tyto zásady THMP rozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na webových stránkách společnosti THMP (www.thmp.cz) v sekci Zásady zpracování osobních údajů.